วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง  ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ และเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อำเภอรัตภูมิ คลองหอยโข่ง ควนเนียง บางกล่ำ จะนะ ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2566-2570  ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 9 อ.หาดใหญ๋  จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คน