วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ปศุสัตว์อำเภอจะนะ ปศุสัตว์อำเภอเทพา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจะนะ และเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อำเภอเมืองสงขลา จะนะ นาทวี เทพา ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2566-2570  ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเกษมรัตน์ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน