วันที่ 2 เมษายน 2564 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับฟังปัญหาสุกรขาดแคลนในจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ และตัวแทนผู้ประกอบการกว่า 20 คน เข้าชี้แจงถึงปัญหาดังกล่าว ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
           สำหรับกรณีปัญหาสุกรขาดแคลนข้างต้น สืบเนื่องจากการเกิดโรคระบาดในสุกรชนิด PRRS ขึ้นในจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้จังหวัดข้างต้นเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรคระบาด ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายสุกรข้ามเขตจังหวัดเป็นไปได้ยาก คาดว่าอีกประมาณ 2 - 3 เดือน สถานการณ์โรคระบาดอาจจะคลี่คลาย และเข้าสู่ภาวะปกติ ในขณะนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ปลอดโรคระบาด จะได้ควบคุมผลกระทบไม่ให้ขยายวงกว้างออกไป

           ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตามอำนาจหน้าที่ และเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป