วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประชุม เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันโรค AFS โดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสุกร  ซักซ้อม ระเบียบ ปฎิบัติ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ มีนาย ณัฐซัย วรสุทธิ์  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา ร่วมประชุม พร้อมกับ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ณ ห้องประุชมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา