วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา และนายศาสตรา ศรีปาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ อำเภอสะเดา จำนวน 7 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาปศุสัตว์เขต 9 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงแพะ อำเภอสะเดา

    นางเจติยา ทองศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำในแผนการกู้เงิน เพื่อดำเนินกิจกรรมเลี้ยงแพะ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสินเชื่อสร้างไทย ดอกเบี้ยล้านละร้อย

    นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำ กระบวนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ การลดต้นทุนการผลิต และแนวทางการตลาด เพื่อความยั่งยืนในกิจกรรมเลี้ยงแพะ โดยให้ประสานการดำเนินงานเบื้องต้น กับปศุสัตว์อำเภอสะเดา

    นายทัศน แซ่ลี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอสะเดา และสมาชิก มีความพึงพอใจในการรับฟังแนวทาง จากหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ และยินดีที่จะนำแนวทางที่ได้รับคำแนะนำไปดำเนินการ เพื่อยื่นรายละเอียดการกู้เงินให้กับ ธกส.ต่อไป ประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะให้ตรงความต้องการตลาดต่อไป

    นายศาสตรา ศรีปาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ขอบคุณปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ในการสร้างความเข้าใจ และการสนับสนุนองค์ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกร อาชีพการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพที่มีตลาดรองรับทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พี่น้องมุสลิม มีความต้องการแพะเป็นจำนวนมาก หากโครงการประสบผลสำเร็จ จะส่งผลให้เกษตรกรหันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะ ทดแทนการปลูกยางพารา และพืชเศรษฐกิจ อื่นๆ ต่อไป