วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ. ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธาน การประชุมชี้แจงโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงาน/โครงการ  ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
           โดยมีประธาน  และกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ จำนวน 2 แปลง  ของจังหวัดสงขลา  ร่วมประชุม และรับฟังรายละเอียดโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ฯ ดังกล่าว
           วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้รับทราบเงื่อนไข  การเข้าร่วมโครงการฯ เตรียมความพร้อมจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล และทบทวนรายละเอียดโครงการ/แผนการดำเนินงาน  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา มาชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ให้กับกลุ่มเกษตรกร