วันที่ 20 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตสัตว์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด ต้นทุนการผลิตสัตว์ และต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต 9