วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในจังหวัดทั้ง 16 อำเภอ ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โครงการ“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

       โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินโครงการ 3 จุด และมีอาสาสมัครจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในจังหวัด เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 120 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

      1) พื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอใกล้เคียง ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง ผู้เข้าร่วมอบรม 49 ราย

      2) พื้นที่อำเภอสทิงพระและอำเภอใกล้เคียง ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ ผู้เข้าร่วมอบรม 41 ราย

      3) พื้นที่อำเภอจะนะ และอำเภอใกล้เคียง ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอจะนะ ผู้เข้าร่วมอบรม 30 ราย

ทั้งนี้เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการปฏิบัติงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ต่อไป