วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และคณะ เยี่ยมฟาร์มโคเนื้อฯ หมู่ 8 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ติดตามข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กรณีนายนิรันดร์ หมั่นสนิท ที่อยู่ 190 หมู่ 4  ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ส่งหนังสือถึงนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ปัญหาผลกระทบการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่  ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประสานกับนายนิรันดร์ หมั่นสนิท ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายเมืองต้นแบบของรัฐบาล 

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และคณะ ได้ลงไปสร้างความรับรู้ ความเข้าใจด้านปศุสัตว์ กับนายนิรันดร์ หมั่นสนิท โดยได้สอบถามความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านใด พบว่า เกษตรกรประสงค์ขอรับองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การสนับสนุนการศึกษาดูงาน เวชภัณฑ์ที่จำเป็น แหล่งจำหน่ายพืชอาหารสัตว์ที่มีราคาเหมาะสม จึงได้ให้แนวทางในการสนับสนุนความต้องการเบื้องต้น โดยจะประสานหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเกษมรัตน์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา(ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562) ทั้งนี้ ได้บันทึกถ้อยคำกับเกษตรกรเพื่อเป็นหลักฐานรายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์ต่อไป