วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง มอบแพะพันธุ์จัมนาปารีพระราชทานฯ จำนวน 10 ตัว ที่กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติให้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ และสาธิตการเลี้ยงให้แก่ประชาชนผู้สนใจในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา