วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ รับมอบเงินบริจาคจาก โรงกระเบื้องโชควิบูลย์ บ้านเลขที่ 1453 ถนน เพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 27,000 บาท เพื่อสมทบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในการไถ่ชีวิต โค-กระบือ สำหรับนำไปมอบให้เกษตรกรใช้สำหรับประกอบอาชีพต่อไป