วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ นายกำธร บุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา และนายจักรพงษ์ ขานโบ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามงาน ดังนี้

     ตรวจติดตามงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และติดตามงานโครงการทหารพันธุ์ดี ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน ค่ายรัตนพล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ การจัดการฟาร์มแพะ การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก และรับฟังปัญหา อุปสรรค เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ให้โครงการได้บรรลุตามผลสัมฤทธ์ตามวัตถุประสงค์ โดยมี พ.ท.ฐาปกรณ์ หรั่งอินทร์ ผช.ผจก.โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ พ.ท. เสรี. โพธิ์เงิน นายทหารควบคุมการผลิตโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ร.อ.อาริส แวหลง หัวหน้าสำนักงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ร.ต.อาคม สว่างจันทร์ ผู้ดูแลแพะ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอ
     ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ สหกรณ์บ้านม้างอน และวิสาหกิจชุมชนอำเภอเทพา เข้าร่วมโครงการแพะตำบลสันติสุข (โครงการธนาคารแพะ) โดยมีสมาชิกในพื้นที่ตำบลนาทับ จำนวน 50 ราย สมาชิกในพื้นที่ หมู่ 4ตำบลเทพา อำเภอเทพา จำนวน 25 ราย สมาชิกนพื้นที่ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จำนวน 25 ราย เข้าร่วมโครงการฯ  ทั้งนี้นางปรินดา ปาลาเร่ ประธานสหกรณ์ฯ และสมาชิกร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่ม ณ ที่ทำการสหกรณ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
    ตรวจเยี่ยมและติดตามงานด่านกักกันสัตว์สงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง มีนายสัตวแพทย์ณัฐชัย วรสุทธิ์ หัวหน้าด้านกักกันสัตว์สงขลา และนายสัตวแพทย์ประสบพร ทองนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล