วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจําปี พ.ศ. 2563 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่พร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 16 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม
    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมให้บริการ 12 กิจกรรม ดังนี้
       1.ขยายผลโครงการ ธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ โดยการมอบลูกโคเพศเมีย
จำนวน 11 ตัวให้แก่สมาชิกรายใหม่
       2. ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว ณ วัดทุ่งงาย ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา จำนวน 47 ตัว เป็นสุนัขเพศผู้ 15 ตัว เพศเมีย 22 ตัว แมว เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 9 ตัว
       3. บริการรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น จำนวน 15 ตัว ได้แก่ โค 5 ตัว กระบือ 2 ตัว แพะ 8 ตัว
       4. แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์ ผู้รับบริการ 120 คน
       5. เจาะเลือดสัตว์ปีก ทดสอบภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล ในไก่พื้นเมือง จำนวน 53 ตัว
       6. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย ในโค กระบือ จำนวน 250 ตัว
       7. ทดสอบโรควัณโรค (TB Test) ในกระบือ จำนวน 75 ตัว
       8. ตรวจโรคแท้งติดต่อในโค กระบือ แพะ จำนวน 130 ตัว
       9. เก็บอุจจาระกระบือ จำนวน 33 ตัวอย่าง
     10. มอบยาถ่ายพยาธิโค กระบือ แพะ จำนวน 300 ตัว และสัตว์ปีก จำนวน 3,000 ตัว
     11. มอบแร่ธาตุก้อน ให้เกษตรกร โครงการ ธนาคารโค – กระบือ ฯ จำนวน 120 คน
     12. อบรมผู้ประกอบการ หลักสูตรปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 35 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่