วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ จำนวน 56 ตัว แก่เกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ ณ วัดใหม่ทุ่งคา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอรัตภูมิ ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมด้วยเกษตรกร จำนวน 56 ราย และผู้แทนเกษตรกรเลี้ยงโคนม อำเภอรัตภูมิ ประชาชนเข้าร่วมพิธี และรับมอบโคพร้อมสัญญายืมโค  ในโครงการธนาคารโค-กระบือ  เพื่อเกษตรกรตามโครงการพระราชดำริ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวุฒิธรรมนิเทศก์ เจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ