วันที่ 14  กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นิเทศ และติดตามงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่โคเนื้อ และคณะกรรมการบริหารสหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ เพื่อให้คำแนะนำในกระบวนการผลิต และการตลาดโคเนื้อ จากนั้นเข้าเยี่ยมศูนย์ ศพก.บ้านเชิงแส ต.เชิงแส ของนายปัญญา แก้วทอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ และให้คำแนะนำให้การทำปศุสัตว์อินทรีย์ และการทำนาหญ้าแพงโกล่า