วันที่ 17 มิถุนายน 2563 . ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สวนตูล จังหวัดสงขลา และ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านชุมพอ หมู่ 3 ตำบลเกาะแก้ว และเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ หมู่ 4 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นิเทศ และติดตามงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา เป้าหมายตามภารกิจกลุ่ม และการติดตามตัวชี้วัด รอบที่ 2 เพื่อสนับสนุน และให้แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายกรมปศุสัตว์ และการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด มีกิจกรรม ดังนี้

1.ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สวนตูล

- ตรวจรายชื่อเกษตรกรตำบลนำร่อง และติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ

- โครงการ ธคก. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ ศพก. และโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้

- การขอใบอนุญาตต่างๆ ของผู้ประกอบการ และแหล่งที่มาของสินค้าปศุสัตว์

- แผนดำเนินการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และการดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านชุมพอ หมู่ 3 ตำบลเกาะแก้ว และเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ หมู่ 4 ตำบลพะวง  ตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มฯ