วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานการช่วยเหลือช้าง จำนวน 12 เชือก เนื่องจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ทำให้ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยว และสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์และมีราคาแพง  ได้ทำการมอบหญ้าสดอัดฟ่อน 2,975  กิโลกรัม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล และออลซีซัน คิงส์ดอมฟาร์ม จังหวัดสงขลา มอบหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จำนวน 1,000 กิโลกรัม ณ ปางช้างเผือก ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายมนูญ  กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และนางสาวรัตนา ขำเอียด เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ร่วมดำเนินการ