วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย นายทวิชาติ จุลละพราหมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เพื่อดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ในจังหวัดสงขลา