วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ศุูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา ด่านกักกันสัตว์สงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง ปศุสัตว์อำเภอ 16 อำเภอ  และประธานกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรผู้เลี้ยงโค -แพะ เข้าร่วมประชุม จำนวน  60 คน วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการผลิตสัตว์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด ต้นทุนการผลิตสัตว์ และต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุมนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลี้ยงโค และแพะ ต่อไป