วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสุกฤตวามเลศ ไชยรัตน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 นายยรรยง พงษธา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ด่านกักกันสัตว์สงขลา และชุดเฉพาะกิจกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 9 ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสุกรที่ถูกสุขอนามัย ผ่านการตรวจโรคจากพนักงานตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าที่ได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน มิให้มีการนำเข้าของสุกรที่เป็นโรคระบาดหรือมาจากแหล่งที่เป็นโรคระบาด ส่งผลกระทบต่อปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 1 ราย กระทำผิดตามมาตรา 15 มาตรา 31 โทษ มาตรา 56 มาตรา 60 พร้อมของกลางในการกระทำความผิด สุกรมีชีวิต 3 ตัว ซากสุกร 2 ตัว พร้อมอุปกรณ์การเชือด จำนวนมูลค่าของกลาง 75,100 บาท จึงทำการจับกุมและดำเนินคดีต่อไป