วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย นายทวิชาติ จุลละพราหมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดสงขลา จัดประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ให้กับวิสาหกิจกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา