วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับท่านฑูตเฉลิมพล ทันจิตต์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รองนายเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นต้น ร่วมพิธี ณ โรงแรมที อาร์ ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา