62107

วันที่ 28  กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "การเลี้ยงแพะจากนวัตวิถี ฮาลาลสู่ตลาดโลก" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะใน จังหวัดสงขลา ปัตตานี   ยะลา  นราธิวาส และจังหวัดสตูล ร่วมสัมมนากว่า  200 คน  จัดโดยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา