วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  จังหวัดสงขลา โดยการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศสัตว์เขต 9 จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการ  นายราชิต สุดพุ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ภายในงานมีกิจกรรม การอบรมเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ โดยการให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า คลินิกโคเนื้อ โคนม การเสวนาเรื่องโคนมอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดสงขลา สาธิตการทำอาหาร TMR การให้ความรู้ แนะนำการจัดการด้านอาหารสัตว์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 450 คน      และวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ได้ให้บริการด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ช้าง โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ สัตว์ปีก สุนัข และแมว  เพื่อรับบริการตรวจสุขภาพ การบำบัดโรคสัตว์ป่วย การกำจัดพยาธิ การตรวจวินิจฉัยโรค ทางห้องปฏิบัติการ  การให้ความรู้โรคและการป้องกันโรค การฉีดวัคซีน การผ่าตัดทำหมันสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์ด้อยโอกาส การอบรม  ให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา