วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และโรงนมเซาท์เทิร์นแดรี จำกัด จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงโคนม ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ณ โรงนมเซาท์เทิร์นแดรี จำกัด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าอบรม 41 คน หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการทำพืชอาหารหมัก และการสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมของเกษตรกร 4 ฟาร์ม โดยมี ศ. คลินิก ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครรา ชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน่วย DHHU พัทลุงสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และผู้แทนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมให้คำแนะนำ