วันที่ 3 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอระโนด มอบแพะเพศเมีย สำหรับขยายพันธุ์ในกิจกรรมธนาคารแพะ ในพื้นที่อำเภอระโนด จำนวน 21 ตัว ให้กับเกษตรกร จำนวน 11 ราย
   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ได้ดำเนินการกิจกรรมธนาคารแพะ โดยขยายผลจาก  โครงการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอระโนด  ซึ่งเกษตรกร 10 ราย ได้รับการสนับสนุนแพะแม่พันธุ์จากกรมปศุสัตว์ 20 ตัว และแพะพ่อพันธุ์ 2 ตัว  มาใช้ขยายพันธุ์ และได้คืนลูกแพะเพศเมียแม่ละ 1 ตัว เพื่อขยายผลให้เกษตรกรผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารแพะรายต่อไปนำไปขยายพันธุ์ เพิ่มปริมาณแพะในพื้นที่ต่อไป