วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองหวะ เทศบาลเมืองคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา   นายปรีชา  พันธ์สน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา น.ส.ทิวา ทวีสุต รองปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์  นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูล