วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา บูรณาการร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง เทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอเนียง   ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ วัดบางเหรียง ม.3 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

    ให้บริการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวในชุมชน และสถานที่ใกล้เคียง พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 11 ตัว สุนัขเพศเมีย 15 ตัว แมวเพศผู้ 4 ตัว แมวเพศเมีย 20 ตัว สรุปรวม 50 ตัว