วันที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอระโนด และองค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดพังยาง ตำบลพังยาง อำเภออำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ผลการผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 12 ตัว สุนัขเพศเมีย 8 ตัว แมวเพศผู้ 3 ตัว สรุปรวม 23 ตัว