วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เวลา 09:30 น. นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์พิจารณากลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีคนพิการหลายรายให้ความสนใจ กู้ยืมกองทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค แพะ ไก่ไข่ เป็ด เพื่อก่อให้เกิดรายได้ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ควรให้ไปขอรับคำปรึกษา จากปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพราะอาจจะประสบปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีความหลากหลาย จึงควรรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงลง