วันที่ 12 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุงปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมาย นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอุสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย :Sriewichai Beef ครั้งที่ 1/2564 มี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฯ พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมขับเคลื่อน