วันที่13 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวรณัฏฐ์  หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหาย จำนวน 8 อำเภอ เกษตรกร จำนวน 416 ราย สัตว์ได้รับความเสียหาย จำนวน 16,422 ตัว วงเงิน 2,018,910 บาท โดยใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จำนวน 6 อำเภอ เกษตรกรได้รับความเสียหาย จำนวน 408 ราย สัตว์ได้รับความเสียหาย จำนวน 16,349 ตัว วงเงิน1,940,710 บาท มติที่ประชุมใช้งบของจังหวัดสงขลากรณีภัยพิบัติและได้ใช้งบของอำเภอ จำนวน 2 อำเภอ เกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 8 ราย สัตว์ได้รับความเสียหาย จำนวน 73 ตัว วงเงิน 78,200 บาท