วันที่ 8  ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  และนายบุญเกียรติ  รักเกตุ  ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง  ลงพื้นที่ ช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 5  ตำบลควนโส  อำเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นพร้อมได้มอบเวชภัณฑ์และให้กำลังใจแก่เกษตรกร