วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสนิท หนูแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายอนันต์  ไชยสุวรรณ อาสาผสมเทียม ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกรที่เลี้ยงโค พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อยในโค