วันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อยในโค