วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม จัดประชุม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 แห่ง ของอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเดือน มี.ค.-เม.ย.61 เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่ และจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีความตระหนัก มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์ สุนัข แมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาต่อไป