วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม อบรมอาสาปศุสัตว์ โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า  จำนวน 8 คน โดยได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานท้องถิ่น จัดส่งอาสาเข้าร่วมอบรมหน่วนงานละ 2 คน เพื่อปฏิบัติงานทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ต่อไป