12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หลักสูตรฟารม์ที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม GFM  จำนวน 11 ฟาร์ม  เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสมและมีระบบการป้องกันโรคที่ดีต่อไป