วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561.พ.61 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมตรวจประเมินติดตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP ด้านปศุสัตว์สำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อของ พรพิลัยฟาร์มต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน