วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และด่านกักกันสัตว์สงขลา ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ และร้านจำหน่ายสัตว์ปีก เช่น ไก่ไข่ ลูกเป็ด  ผลตรวจสอบพบว่ามีการขออนุญาตถูกต้อง การซื้อขายสัตว์ปีกรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ยื่นขอใบอนุญาตค้าสัตว์ปีกให้ถูกต้องต่อไป