วันที่ 26 มกราคม 2560 นายศุภชัย พานชวบุษป์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นอาหารสำหรับสัตว์ปีก และพันธ์สัตว์ปีก เพื่อนำไปให้แก่เกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ โดยได้รับความอนุเคราะห์ส่งมอบปัจจัยการผลิต จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา