วันที่ 24 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง จัดอบรมอาสาสมัคร เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560 ผู้เข้าอบรม 300 ราย