วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ โดยนายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ ในฐานะประธานกรรมการระดับอำเภอ และนายศุภชัย พานชวบุษป์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ในฐานะเลขานุการฯ และผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นในฐานะกรรมการ ณ ห้องประชุม ณ พัทลุง เวลา 13.30 น. ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย