วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนำเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งให้บริการแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน