วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ออกตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 14 ร้านเป้าหมาย พร้อมมอบป้ายให้กับผู้ประกอบการ