วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเทศบาลตำบลพะตง ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลิ่อนที่ทำหมัน สุนัข แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผลการดำเนินงาน ให้บริการทำหมัน 28 ตัว (สุนัข 13 ตัว แมว 15 ตัว) พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่ประชาชนในชุมชน