วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมประชุมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งตำเสา อาสาปศุสัตว์และประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และสมาชิก ในโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ติดตามความก้าวหน้า พร้อมมอบใบสำคัญมอบกรรมสิทธิ์โค กระบือ ให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ ที่ได้ขยายผลลูกตัวแรก ให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกรายใหม่ จำนวน 34 ราย โค 38 ตัว โดยที่ให้สมาชิกใหม่นำไปเลี้ยงเพื่อผลิตลูกและสร้างรายได้ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป