วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับอำเภอหาดใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ด้านปศุสัตว์ได้ติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ ของ โรงเรียนบ้านวังหรัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผลการดำเนินงานในทุกกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ