วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ประมงอำเภอหาดใหญ่ เกษตรอำเภอหาดใหญ่ พัฒนาที่ดิน ร่วมมอบปัยจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2562 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมส่งมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลา ถังหมักปุ๋ยชีวภาพพร้อมวัสดุ เมล็ดพันธุ์พืช เกษตรจำนวน 35 ราย