วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ตรวจสอบการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP ด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของผู้ประกอบการ 1 ราย ที่ตั้งฟาร์ม24/2 ม.2 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเสนอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัสงขลาพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป